ip6tables i forwardowanie porów (dnat)

przekierowanie portu 443 na 22 w ipv4

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp –dport 443 -d 1.1.1.1 -j DNAT –to-destination 1.1.1.1:22

czy da się to jeszcze zrobić przez ip6tables czy już zupełnie olali bo uderzyła im do głowy ilość adresów?
Da się oczywiście ustawić sshd czy inną aplikacje na sluchanie na innym porcie, ale to było takie wygodne i nie powodowało wykrzaczenia startu aplikacji gdy np. interface do słuchania nie istniał lub był zajęty

ip6tables v1.4.9.1: unknown option `–to-destination’
Try `ip6tables -h’ or ‚ip6tables –help’ for more information.